• Office Hours: 8:00 AM – 7:45 PM
Shape

Thành lập công ty nước ngoài ở bất kỳ khu vực pháp lý nào

Làm đầy chất kinh tế

Gia hạn hàng năm và thẩm định (KYC)

Kế toán theo yêu cầu của nhà đăng ký.

Cấp bất kỳ chứng chỉ nào cần thiết

Duy trì công ty hàng tháng theo bất kỳ nhu cầu nào

Thành lập và quản lý công ty nước ngoài.

Với kinh nghiệm dày dặn trong việc cung cấp các dịch vụ, thành lập và quản lý công ty nước ngoài. Chúng tôi thực sự hiểu nhu cầu của nhà đăng ký ở mỗi quốc gia. Do đó, chúng tôi có thể cung cấp khu vực pháp lý dưới đây dựa trên khả năng và năng lực của chúng tôi theo chiều sâu của từng khu vực pháp lý.

 • Saint Vincent and Grenadines.
 • Labuan, Malaysia.
 • New Zealand
 • South Africa
 • Mauritius
 • Seychelles
 • Comoros Island
 • British Virgin Island

Giải pháp môi giới ngoại hối và hệ thống quản lý rủi ro trong 9 giây

Shape

Đây là những dịch vụ được
chúng tôi cung cấp dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi trong quá trình thực hiện từng quy trình:

 • Thành lập công ty
 • Làm đầy chất kinh tế
 • Gia hạn hàng năm và thẩm định (KYC)
 • Kế toán theo yêu cầu của nhà đăng ký.
 • Cấp bất kỳ chứng chỉ nào cần thiết.
 • Duy trì công ty hàng tháng theo bất kỳ nhu cầu nào từ bất kỳ nhà cung cấp nào.

Đáng tin cậy . Chính xác . Có hiệu quả

Đáng tin cậy . Chính xác . Có hiệu quả